Wissenschaftliche Begleitung 
Interventionsprojekte gegen häusliche Gewalt (WiBIG)


Project director:   

Prof. Dr. Carol Hagemann-White, Osnabrück

Co-director:   

Prof. Dr. Barbara Kavemann, Berlin

Research team:   

Beate Leopold, sociologist
Heike Rabe, assessor in law
Katja Grieger, psychologist
Ulrike Brandfaß, psychologist

Berlin office:   
Kottbusser Damm 79       
D-10967 Berlin   

Tel: 
Fax: 
e-mail: 

030/ 691 48 32
030/ 691 48 33
kaveahs1@mailszrz.zrz.TU-Berlin.de